لمینت کردن کارت ها

مشتریان این فروشگاه میتوانند به منظور افزایش طول عمر کارت های بازی ، پس از خریداری بازی با تماس گرفتن با فروشگاه بُرد بُرد درخواست لمینیت کردن کارت های بازی را داشته باشند ،مدت زمان آماده سازی و هزینه لمینت کردن متعاقبا اعلام میشود.

ابعاد لمینت های موجود

60x90 میلیمتر

67x97 میلیمتر

70x100 میلیمتر

80x110 میلیمتر